ETISKE RETNINGSLINJER FOR NODAK

De etiske prinsipper er en presisering av den allmenne etikken som gjelder for danse og bevegelsesterapeuter som for mennesker generelt. Gjennom sitt arbeid kan danseterapeuter iblant komme i spesielle situasjoner som krever vanskelige etiske vurderinger, hvor den allmenne etikken ikke er tilstrekkelig.

Prinsippene har til formål å:

A. Gi veiledning og støtte til etisk refleksjon.

B. Beskytte klienter mot uhensiktsmessig og skadelig intervensjon.

C. Stille krav til fagetisk kvalitet for fullverdige medlemmer.

D. Gi klare retningslinjer for klagesaker.

GYLDIGHET
De følgende etiske prinsipper gjelder for alle medlemmer av foreningen. Prinsippene er i overveiende grad i samsvar med EAP og EADMT sine etiske prinsipper.

DEN PSYKOTERAPEUTISKE PROFESJON
Den psykoterapeutiske profesjon er karakterisert ved dens forpliktelse til å nå de foran nevnte mål. Den psykoterapeutiske profesjon er en separat vitenskapelig profesjon. Den omfatter diagnostisering og kyndig behandling med vitenskapelige og psykoterapeutiske metoder av psykososiale og/eller psykosomatisk betingede adferdsforstyrrelser eller lidelser. Den psykoterapeutiske profesjon er basert på interaksjon mellom en eller flere pasienter/klienter og en eller flere psykoterapeuter. Målet er å gjøre forandringer mulig og sørge for videre utvikling.

Det blir forlangt av psykoterapeutene at de bruker sin ekspertise samtidig som klienten/pasientens verdighet, selvaktelse og klientens egen interesse er tatt hensyn til.

PROFESJONELL KOMPETANSE OG FAGLIG UTVIKLING
En danseterapeut skal holde sine kunnskaper ved like og stadig sørge for å fornye dem for å opprettholde høy faglig kompetanse i sitt arbeide.

1. Danseterapeuten tilstreber bevissthet om sine faglige og menneskelige sterke og svake sider, slik at hun/han realistisk kan vurdere med hvilken kompetanse hun/han kan påta seg oppgaver.

2. Danseterapeuten kan påta seg kun de oppgaver, tilby de tjenester og bruke kun de metoder hun/han er kvalifisert til gjennom utdannelse, trening og erfaring.

3. Danseterapeuten skal ikke misbruke sin makt og stilling gjennom å utnytte klientens avhengighet og tillit.

4. Danseterapeuten unngår utenom profesjonelle relasjoner til en klient som kan redusere den profesjonelle distanse og føre til interessekonflikter og utnyttelse.

5. Som NODAK-medlem forventes det at danseterapeuten holder seg orientert om forskning og utvikling på det psykoterapeutiske området. Danseterapeuten plikter å følge kravet til kontinuerlig veiledning og egen utvikling i henhold til NFPTs og NFPs krav til profesjonell faglig oppdatering (PFO).

6. Som NODAK-medlem og praktiserende danseterapeuteterapeut plikter man å holde seg oppdatert på og følge det til enhver tid gjeldende lovverk som vedrører utøverens praksis.

TAUSHETSPLIKT OG FORTROLIGHET
Danse og bevegelsesterapeuter opptrer lojalt og med taushet i forhold til det klienten har betrodd seg om. Det samme gjelder informasjon om klienten som fremkommer under veiledning.

Opplysninger som terapeuten får ellers i sin praksis behandles med diskresjon, også når dette ikke omfattes av dennes taushetsplikt.

Personer som forøvrig er tilknyttet eller involvert i terapeutens virksomhet, pålegges de samme krav om taushetsplikt.

Verken taushetsplikt eller diskresjonsplikt er tidsbegrenset.

Gruppemedlemmer har innbyrdes taushetsplikt om hverandre hva angår hver enkeltes deltagelse i gruppen.

Uten hinder i taushetsplikten skal terapeuten på eget initiativ gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn mishandles i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jfr. Lov om barneverntjenester § 4-10 § 4-11 og § 4-12.

Bare klienten kan gi samtykke til at opplysninger undergitt taushet kan gis til andre. Men i

ekstreme situasjoner der klienten kan representere en vesentlig fare for seg selv eller for andre, må klienten bli gjort oppmerksom på at taushetsplikt kan bli brutt. Når terapeuten ønsker å bruke informasjon og stoff fra sitt klientarbeidet i undervisning, casefremleggelse eller lignende, innhentes klientens tillatelse. Ved opptak av lyd eller bilde kreves klientens skriftlige samtykke. For mindreårige kreves samtykke fra foresatte/verge. 

OPPBEVARING AV JOURNAL
Terapeuten oppbevarer, behandler og bruker sin journal i samsvar med gjeldende normer og

Retningslinjer for behandling av pasientjournal.

RAMMER, STRUKTUR OG INFORMASJON TIL KLIENTEN

Ved begynnelsen av all psykoterapeutisk behandling skal terapeuten gjøre klienten/pasienten oppmerksom på deres rettigheter med vekt på følgende:

• Den psykoterapeutiske metode som anvendes (hvis det er hensiktsmessig og formålstjenlig

for den psykoterapeutiske behandling) og betingelsene (inkl. avbestillingsbetingelser).

• Omfang og omtrentlig varighet av behandlingen

• Betalingsbetingelser (honorar, refusjonsregler, betaling for tapte timer etc.)

• Taushetsplikt

• Prosedyre for klaging


KRAV TIL INFORMASJON
Informasjon som gis til pasient/klient skal være objektiv og sann. Enhver opplagt misvisende markedsføring er ikke tillatt. Eksempel på slik form for misvisende og ulovlig markedsføring kan være: løfte om helbredelse (som ikke har støtte i virkeligheten), tilbud på mange forskjellige typer psykoterapeutiske metoder (psykoterapeutisk trening som ikke er avsluttet) som gir inntrykk av en mer omfattende og bredere faglig bakgrunn enn det som er virkelig.

FORHOLDET TIL KLIENTEN
Det psykoterapeutiske forhold krever spesiell omtanke da det bygger på tillit og en viss grad av avhengighet. Misbruk og brudd på tilliten er definert som psykoterapeutens forsømmelse av sitt profesjonelle ansvar i forholdet til klienten/pasienten i forsøk på å tilfredsstille egne emosjonelle, sosiale, seksuelle eller økonomiske interesser.

Ethvert misbruk anses som en forseelse (krenking) av de profesjonelle psykoterapeutiske

retningslinjer. Ansvaret ligger klart hos psykoterapeuten. Mangel på ansvarlig opptreden

vedrørende tillit og avhengighet i den psykoterapeutiske relasjon er en alvorlig feil i behandlingen.

 
BIDRAG TIL HELSESEKTOREN
Danse og bevegelsesterapeuter oppmuntres til å frembringe og vedlikeholde sunne livsbetingelser som vil forsterke, vedlikeholde og gjenskape psykologisk helse, og generelt videreføre modning og utvikling av samfunnet.

FORSKNING
Som følge av interesse for vitenskapelig-teoretisk utvikling av psykoterapi generelt og danse og bevegelsesterapi spesielt, så vel som resultat av forskning i disse fagfeltene, oppmuntres danse- og bevegelsesterapeuter til å delta i hensiktsmessige forskningsprosjekter. Psykoterapeutisk forskning og publikasjoner er underlagt de forannevntes etiske retningslinjene. Interessen for pasienter/klienter står over alt annet.

KLAGE OG ANKEPROSEDYRER
I klagesaker vil NODAK  henvise til foreningens NFP sitt ankeutvalg.