DANSETERAPI


Danseterapi nodak

Danseterapi er en form for psykoterapi hvor kropp og bevegelse er hovedmediet i interaksjonen. Danse- og bevegelsesterapi er terapeutisk bruk av dans og bevegelse for å integrere det emosjonelle, det kognitive, det fysiske, det spirituelle og det sosiale i mennesket, for å fremme helse og livskvalitet. Danseterapi omfatter både en forståelse av kunstnerisk uttrykk og en terapeutisk bearbeiding av uttrykket. Danseterapi bygger på en helhetlig forståelse av mennesket. Det helhetlige perspektivet understrekes ved antakelsen om at alle menneskelige ytringsformer, deriblant bevegelse, er viktige i en terapeutisk prosess. Bevegelsesarbeid kan vekke tanker og følelser og derigjennom påvirke verbal uttrykksevne. Gjennom bevegelse kan man gi uttrykk for og arbeide med egne problemområder så vel som med egne ressurser. Danseterapi anvendes i behandling, rehabilitering, spesialundervisning og forebyggende virksomhet.

 

KREATIVE KROPPSUTRYKK


Kreative kroppsutrykk Nodak

Nonverbale ytringsformer som dans og bevegelse, kan være et viktig suplement til de tradisjonelle behandlingsformer, - som kilde til og del av en helhetsforståelse av den enkelte klient/pasient. Kroppen og dansen er instrument til å uttrykke seg gjennom. Dansen hjelper oss til å være til stede her og nå og i oss selv. Gjennom ulike kroppsuttrykk kan ting transformeres og gi ulike uttrykk. Ting endrer seg, - noe nytt skapes. Vi bruker alle sansene, - vi danser, lager lyd, synger, tegner og skriver... med kroppen som utgangspunkt. Vi kan oppdage og uttrykke nye ting. Noen ganger kan vi finne og sette ord på uttrykket, andre ganger står uttrykket der for seg selv. 

Konkret arbeider vi blant annet med: fysisk oppvarming, kroppsbevissthet, pust, jording, utforsking av bevegelsesmuligheter og kvaliteter, ulike danseformer, tegning/maling, skriving, hvile og avspenning.