VEDTEKTER

1. NAVN:
Foreningens navn er: Norsk Forening for Danseterapi- og Kreative kroppsuttykk NODAK, og er registrert i Brønnøysundregisteret med org.nr: 998 936 519

2.  FORMÅL OG VIRKSOMHET:
- Foreningens formål er å virke som et ideelt profesjonelt samarbeidsorgan for
danse- og bevegelsesterapeuter i Norge som er medlemmer av foreningen og som støtter
utviklingen av virksomheter innenfor danse- og bevegelsesterapi i Norge. Utdannelsen er basert på psykodynamiske teorier, Laban Movement Analysis og kropps psykoterapeutisk praksis.

For å utføre sitt formål skal foreningen organisere regelmessige møter for
medlemmene.

3.  MEDLEMMER:
-       Ordinære medlemmer må ha utdanning godkjent av American Dance Therapy Association (ADTA), The Association of Dance Psychotherapy UK, European Association Dance Movement Therapy (EADMT), likeså ha en godkjent ansvarsforsikring, evt være tilsluttet NFPs kollektive forsikringsavtale.

Studenter og andre interesserte kan være assosierte medlemmer.

Foreningens medlemmer godkjennes av årsmøtet.

4.  YRKESFAGLIGE KRAV:
-        Medlemmer må ha utdanning godkjent av American Dance Therapy Association (ADTA), The Association of Dance Psychotherapy UK, European Association Dance Movement Therapy (EADMT), likeså ha en godkjent ansvarsforsikring, evt være tilsluttet NFPs kollektive forsikringsavtale.
-       Utdanningen skal samsvare med EAMDT sine krav til innhold:

- danse/bevegelse/improvisasjonsferdigheter

- Teori: psykoterapeutiske modeller, gruppedynamikk, DBT teori, psykiatri og psykologi.

- Ferdigheter i bevegelsesobservasjon, teoretisk kunnskap om bevegelsesanalyse (Laban, Kestenberg) praksis i bevegelsesobservasjon.

- Forskning: Teori og praksis i forhold til avsluttende oppgave.

- Klinisk praksis under veiledning godkjent av utdanning.


- danseterapeutisk veiledning relatert til klinisk praksis.

- egen terapi

- prosedyre for vurdering av person gjennom bevegelse og observasjon-       Medlemmene skal følge de gjeldende yrkesetiske retningslinjer for NFP.


5.  INNHOLDET I DANSETERAPEUTISK BEHANDLING (DANSEPSYKOTERAPI) OG ANNEN UTØVELSE AV DANSE-OG BEVEGELSESTERAPI SAMT KREATIVE KROPPSUTTRYKK.

Danseterapi

Danseterapi er en form for psykoterapi hvor kropp og bevegelse er hovedmediet i interaksjonen. Danseterapi er basert på kunnskapen om at kropp og sjel gjensidig påvirker hverandre. Danseterapi omfatter både en forståelse av kunstnerisk uttrykk og en terapeutisk bearbeiding av uttrykket.  Danseterapi bygger på en helhetlig forståelse av mennesket. Det helhetlige perspektivet understrekes ved antakelsen om at alle menneskelige ytringsformer, deriblant bevegelse, er viktige i en terapeutisk prosess. Bevegelsesarbeid kan vekke tanker og følelser og derigjennom påvirke verbal uttrykksevne. Gjennom bevegelse kan man gi uttrykk for og arbeide med egne problemområder så vel som med egne ressurser. Danseterapi anvendes i behandling, rehabilitering, spesialundervisning og forebyggende virksomhet.

Kreative kroppsuttrykk

Nonverbale ytringsformer som dans og bevegelse, kan være et viktig supplement til de tradisjonelle behandlingsformer, - som kilde til og del av en helhetsforståelse av den enkelte klient/pasient. Kroppen og dansen er instrument til å uttrykke seg gjennom. Dansen hjelper oss til å være til stede her og nå og i oss selv. Gjennom ulike kroppsuttrykk kan ting transformeres og gi ulike uttrykk. Ting endrer seg, - noe nytt skapes. Vi bruker alle sansene, - vi danser, lager lyd, synger, tegner og skriver... med kroppen som utgangspunkt. Vi kan oppdage og uttrykke nye ting. Noen ganger kan vi finne og sette ord på uttrykket, andre ganger står uttrykket der for seg selv.

6.  KONTINGENT
-       Ordinære medlemmer betaler full medlemsavgift som fastsettes av årsmøtet.
Assosierte medlemmer betaler en redusert avgift fastsatt av årsmøtet.

7.  STYRET:
Foreningens virksomhet drives av styret. Styret består av fire personer og
velges for ett år av gangen:
Styreleder, nestleder, sekretær og kasserer.
Årsmøtet kan øke antall styremedlemmer etter behov. Styret kommer sammen
etter innkalling av styreleder eller nestleder, hvis styreleder er
forhindret.

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.

Med hensyn til klagesaker se yrkesetiske retningslinjer.

8.  REGNSKAP:
Foreningens regnskapsperiode er ett kalenderår.

9.  INNKALLING TIL MØTER:
Innkalling til møter skal skje minst 2 uker før møtet.

10. FORENINGENS MØTER:
Årsmøte avholdes hvert år i mars.
Ekstraordinært årsmøte holdes når foreningens styre finner grunn til det. Ved
foreningens møter har hvert ordinært medlem stemmerett og hver
stemmeberettiget har en stemme. For at en beslutning skal ha gyldighet må
det være simpelt flertall. 

11. ÅRSMØTE:
Årsmøtet skal inneholde følgende punkter:
* godkjenning av innkalling
* godkjenning av dagsorden
* valg av referent
* godkjenning av regnskapet
* valg av nytt styre
* eventuelt

12. ENDRING AV VEDTEKTER OG OPPLØSNING AV FORENINGEN:
Endring av vedtekter eller oppløsning av foreningen skjer på årsmøtet ved
simpelt flertall.